op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

KNOWL ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

knowl αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα και είναι ένα δυναμικό, συμμετοχικό δίκτυο για τη μετάδοση και απόκτηση γνώσης, βασισμένο στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, που φιλοδοξεί να διευρύνει τα όρια και να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών πρακτικών και της μαθησιακής διαδικασίας, προτείνοντας ένα ευέλικτο, κοινωνικά ευαίσθητο μοντέλο δράσης.


Γι’ αυτό δοκιμάζουμε νέες αντιλήψεις και πρακτικές πέρα από τα καθιερωμένα σχήματα για την ίδια την παραγωγή της γνώσης με την εμπλοκή φορέων και ατόμων από διαφορετικά πεδία κοινωνικής και οικονομικής δράσης. Με λίγα λόγια, η knowl είναι μια «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού» με βασικό στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άτομα με μειωμένη ή καθόλου πρόσβαση στη γνώση εξαιτίας ατομικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιορισμών.


Το κοινωνικό, συμμετοχικό προφίλ της εισχωρεί ανάμεσα στις θεσμοποιημένες μορφές και πρακτικές εκπαίδευσης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίες συχνά δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού βαθμού συμμετοχής όλων των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία της γνώσης. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στο πεδίο των ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα αυτών που συναντούν εμπόδια στην πρόσβαση των εκπαιδευτικών δομών (γλώσσα, έλλειψη βασικών δεξιοτήτων, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, εθνική προέλευση κλπ).

Γενικότερα, η ενθάρρυνση και ατόμων και κοινωνικών ομάδων που συναντούν παρόμοια προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί κεντρικό στόχο της knowl. Έτσι, άτομα και κοινωνικές ομάδες που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας είναι (ενδεικτικά):


Άτομα με μειωμένες οικονομικές δυνατότητες για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άτομα που για ατομικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να προσαρμοσθούν στις χρονικές και άλλες δεσμεύσεις των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.
Μετανάστες
Άτομα που συναντούν γλωσσικά εμπόδια στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και διαθέτουν μειωμένες δεξιότητες.
Άτομα που έχουν απεμπλακεί από τη μαθησιακή διαδικασία.
Άτομα που συναντούν δυσκολίες στην επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων ή/και νιώθουν ότι αυτά που είναι διαθέσιμα δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τις βαθύτερες επιθυμίες τους. 

Να μεταφέρουμε διαδικασίες μετάδοσης και απόκτησης γνώσης σε ένα ανοικτό, συμμετοχικό κοινωνικό πεδίο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου θα συναντώνται:


Φορείς μετάδοσης και απόκτησης γνώσης με τη σύμπραξη του ακαδημαϊκού χώρου, της αγοράς εργασίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της Κοινωνίας των Πολιτών κι όλων των εν γένει ενδιαφερόμενων κι εμπλεκόμενων φορέων.
Φορείς του ιδιωτικού τομέα που θα παρέχουν εκπαιδευτικές υποδομές και υλικό (εκπαιδευτικοί χώροι, υλικοτεχνική υποδομή)
Δομές και σχήματα οικονομικής στήριξης με κοινωνικό προσανατολισμό από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (υποστήριξη από τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του σκοπού και των βασικών αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων χρηματοδότησης)
Ερευνητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινωνίας της γνώσης μέσω δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, εντοπισμός και αξιοποίηση αναπτυξιακής δυναμικής κλπ).


Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου εθελοντών εκπαίδευσης, μια πολυσυλλεκτική βάση εκπαιδευτών, που θα αναλάβει το ρόλο της συγκρότησης ενός νέου πεδίου παραγωγής και μετάδοσης γνώσης. Έτσι, διακεκριμένα στο χώρο τους άτομα - ‘φορείς γνώσης’ που προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους θα κληθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν καινοτόμα μεθοδολογικά σχήματα και δυναμικά εκπαιδευτικά πακέτα, που θα συνδυάζουν ευρεία γκάμα θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδευτικών αντικειμένων και θεματικών με το ‘γνωστικό ζητούμενο’ των κοινωνικών ομάδων-στόχων, όπως αυτό υπαγορεύεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.


Στη βάση αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας διοργανώνουμε ανοικτά, συμμετοχικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια που υποστηρίζονται από πολύπλευρες, διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν εξαντλείται στη μεταφορά γνώσης και δεξιοτήτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, αλλά προσεγγίζεται στο πλαίσιο μιας κοινής κοινωνικής αποστολής για το συλλογικό όφελος που προκύπτει από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης για το κοινωνικό σύνολο.

Απώτερος κοινωνικός σκοπός της knowl είναι η θεσμοποίηση ενός συλλογικού οργάνου - Παρατηρητηρίου που θα προσφέρει εμπειρικά δεδομένα, προτάσεις και κατευθύνσεις που θα στοχεύουν:


Στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο της εκπαίδευσης και τη σύνδεσή του με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το πρόταγμα της κοινωνίας της γνώσης.
Στη διεύρυνση του πεδίου αναζητήσεων πρακτικών και στρατηγικών στο χώρο της απασχόλησης και της ανεργίας.
Στην ενθάρρυνση δημιουργίας ‘συστάδων γνώσης και εκπαίδευσης’ με την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους κοινωνικούς χώρους.
Ερευνητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινωνίας της γνώσης μέσω δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, εντοπισμός και αξιοποίηση αναπτυξιακής δυναμικής κλπ).


Η ομάδα της knowl δημιουργεί καινοτόμες, αποτελεσματικές και ουσιαστικές δράσεις που στοχεύουν στη διάχυση του κοινωνικού κεφαλαίου της γνώσης μέσα από νέους τρόπους παροχής κοινωνικών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη δημιουργία κοινωνικά ευαίσθητων διαύλων και συνεργασιών για την αξιοποίηση του κοινωνικού πλούτου της γνώσης, καθώς και τη διεύρυνση της βάσης των κοινωνών της γνώσης για μια πραγματική, περιεκτική κοινωνία της γνώσης."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ηλιόπουλου 10, Αθήνα 111 45, Ελλάδα
info@knowl.gr 210-8312868
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×