op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚοιΣΠΕ Ρεθύμνου

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Αλληλέγγυα Υγεία , Αλληλέγγυα Παιδεία , Συνεργατισμός, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

Ο ΚοιΣΠΕ Ρεθύμνου αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής, Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Κρήτη.


Ο υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ Ρεθύμνου αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας, έχει το χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και απεριόριστη διάρκεια, φέρει την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και το διακριτικό τίτλο "Αρωδαμός".
 
Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου, ενώ σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας οποιασδήποτε μορφής, η οποία συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.

 Μέλη του Συνεταιρισμού αποτελούν:

α) φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Ρεθύμνου κατ’ ελάχιστο ποσοστό 35% του συνόλου των μελών,

 β) ενήλικες που εργάζονται στο χώρ ο της ψυχικής υγείας και υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Ρεθύμνου σε ποσοστό κατ΄ ανώτατο όριο 45% του συνόλου των μελών και

γ) δήμοι, κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Ν. Ρεθύμνου και σε ποσοστό κατ΄ ανώτατο όριο 20% του συνόλου των μελών.

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και εδρεύει σε δήμο του Ν. Ρεθύμνου.

Για την εγγραφή μέλους ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση, ενώ η απόφαση αυτή εγκρίνεται στη συνέχεια από την Γ.Σ. Η αποχώρηση μέλους πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της οικονομικής χρήσης, δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

Δικαιώματα μελών:

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με μια (1) ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

 β) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Συνεταιρισμού.

γ) Δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του ΚοιΣΠΕ και να λ αμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

δ) Δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε αναλογία με τις εκ μέρους τους κατεχόμενες συνεταιριστικές μερίδες.

 Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους στον ΚοιΣΠΕ και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και τον χρόνο εργασίας τους, ενώ τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας μπορούν να παρέχουν εργασία στον ΚοιΣΠΕ με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Στο Συνεταιρισμό μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να απασχολούνται ως εργαζόμενοι και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού.

 Υποχρεώσεις μελών:

 α)Υποχρέωση συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΚοιΣΠΕ και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του ΚοιΣΠΕ.

β)Ευθύνη για τα χρέη του Συνεταιρισμού έως το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας κάθε μέλους.

 γ) Υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή περιουσία του ΚοιΣΠΕ, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Τα νέα μέλη της πρώτης κατηγορίας υποχρεούνται στην εισφορά αυτή μειωμένη κατά 50%.

 δ)Υποχρέωση καταβολής χρηματικής αναλογίας για την κάλυψη τυχόν ζημιών του ΚοιΣΠΕ. Η ευθύνη των μελών υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη, δεν περιλαμβάνει όμως χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους.

 Ύψος Συνεταιριστικής μερίδας :

Η συνεταιριστική μερίδα είναι ίση αδιαίρετη και για όλα τα μέλη και ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Τα ιδρυτικά μέλη υποχρεούνται να εισφέρουν το ποσό αυτό μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, ενώ τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων, η αξία των οποίων είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.

Η Γ.Σ. :

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του ΚοιΣΠΕ, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης. Η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού, ενώ αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών απαιτείται για την τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, των αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών και τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις με μία μόνο ψήφο. Στα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, απαιτείται και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

Το Δ.Σ. :

Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την Τάκτικη Γενική Συνέλευση. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Από τα μέλη του Δ.Σ. πέντε (5) προέρχονται από μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας μελών και δύο (2) από τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, εφόσον τα μέλη αυτά δεν τελούν σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

 Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της. Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση, σε συγκεκριμένη ημέρα και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Το Εποπτικό Συμβούλιο :

Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι περισσότερα από είκοσι (20) η Γ.Σ. εκλέγει μαζί με το Δ.Σ. Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

Διάλυση ΚοιΣΠΕ :

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται :

 α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).

β) Αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, δηλαδή αν αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, και μόνο αφότου αποτύχει η διαδικασία για έκτακτη εισφορά. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Κατά τα λοιπά την λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπει η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δημοκρατίας 24, Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα
Τηλ: 28310-20799 Fax: 28310-35399 E-mail: info@cepsyre.gr ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×